អាគារវិទ្យាស្ថានវីឌីស៊ី

– អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ១៨ IJK ផ្លូវ K4B សង្កាត អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ​-លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 077 84 3202088 594 6866096 637 3923069 690 476060 38 6666-Facebook: វិទ្យាស្ថានវីឌីស៊ី-WiDcy [...]

វិទ្យាស្ថានវីឌីស៊ី

ប្រវត្តិសង្ខេបវិទ្យាស្ថានវីឌីស៊ី ៖ វិទ្យាស្ថានវីឌីស៊ី (WiDcy Institute) គឺជាស្ថាប័នអប់រំ បណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈឯកជនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមអនុក្រឹត្យលេខ ២៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ ចក្ខុវិស័យរបស់វិទ្យាស្ថានវីឌីស៊ីគឺដើម្បីផ្តល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងការបណ្តុះបណ្តាលឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបានគុណវុឌ្ឍិ នវានុវត្តន៍ ប្រសិទ្ធភាព និងភាពស័ក្តិសិទ្ធ ហើយធ្វើឲ្យសិស្ស-និស្សិតមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាព និងភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមនាពេលអនាគត។ តម្លៃស្នូលនៃវិទ្យាស្ថានវីឌីស៊ី [...]